N S FIN DK NORD LAT LIT EST BALT INTuch

SV-08 LATW-08 ESTW-08 NV-08 DKV-09 NV-09 FINV-09 NV-10 NORDV-10

Ola Odelsgutt

av

Hiselfoss

Club Winner 2007 & 2008 & 2009

Most winning BMD male in Norway 2007 & 2008, 2009, 2010 - no.2 in 2011 and again no.1 in 2012 and 2013. In 2012 he was also no.3 most winning with his offsprings at NKKs international dogshows in Norway.

No.4 most winning show dog in Norway 2010 (all breeds)

Reg.nr.16220/05, f.10.07.2005 - d.10.10.2013

HD A    AA A

 

 

 

 

 

 

Ola died 10.10.2013, and my heart is broken!

Ola døde 10.oktober 2013, en fantastisk hund er borte og vi vil aldri få se hans like igjen.

På slutten av sommeren begynte jeg å få en følelse av at ikke alt var som det skulle være. Det var ikke noe spesielt å sette fingeren på, men jeg hadde en vond magefølelse. Han hadde litt løs avføring til tider, men vi trodde det kom av at han hadde byttet for + at han hadde fått antibiotikakur fordi det var bakterier i sædprøven. Vi var hos veterinær flere ganger uten resultat. 16.september fikk vi time hos veterinær igjen, fordi han nå hadde fått akutt diare. Det ble tatt blodprøver, urinprøver, røntgen, ultralyd samt tatt ut prøver av indre organer. Det eneste vi kunne se var at det totale proteintallet i blodet var veldig lavt. Det ble konkludert med at tapet kom via tarmen. For å finne ut mer måtte vi åpne å ta biopsiprøver av alle indre organer. Pga det lave proteintallet måtte han få tilført proteiner intravenøst pluss proteirik mat. Biopsi ble tatt 19.september og alt så veldig bra ut, bortsett fra noe fortykket tarmvegg. Håpet om at dette skulle gå bra, steg! Han fikk kortison, matlysten var på topp og han var i fin form, men......han mistet vekt. Håp og fortvilelse vekslet mens vi ventet på prøvesvarene, og når de kom var det ikke hva vi hadde håpet på. Han hadde småcellelymfom i tarmen, og det var en type som visstnok er mer vanlig på katt enn hund. Da det ble foreslått cellegiftbehandling, så jeg selvsagt ja til dette - selv om jeg alltid har vært imot dette på hund. For Ola var jeg villig til å gjøre hva som helst! Første behandling fikk han fredag 4.oktober - injeksjon. Da vi kom for neste begandling tirsdag 8.oktober var vi ved godt mot. Han hadde lagt på seg 1,5 kilo siden fredag, og hadde normal avføring. Martine ved Fredrikstad Dyrehospital og jeg jublet! Denne gangen skulle han få cellegiften rett i blodet. Han skulle nå holdes unna små barn, unngå å slikke i ansikt, avføring skulle fjernes og gjerne skylle vekk urin det første døgnet. Jeg forsto at dette var ikke sukkervann, men kunne det hjelpe han fikk det stå til. Matlysten var ikke på topp den kvelden, men han spiste. Neste dag var den dårligere,og til slutt spiste han ingenting av det han ble tilbudt. Natt til torsdag hadde han sprutdiare og utover dagen på torsdag skjønte vi at det ikke kunne gå bra. Han fulgte tett etter meg hele tiden, og vil helst bare ligge i fanget mitt. Jeg både hørte og så at det skjedde ting i magen hans. På ettermiddagen kjørte vi den siste turen til Fredrikstad med Ola. Martine hadde lovet meg å ta den rette avgjørelsen for meg når den tiden kom, og nå var den kommet.

Ola døde i fanget mitt med det milde blikket sitt låst i mitt. Han snudde seg ikke engang for å se på veterinæren da han satte sprøyten på ham. Ola døde i vissheten om at han var høyt elsket av meg og resten av flokken hans.

Ola var en fantastisk hund!

At han var "outstanding" i utstillingsringen bekrefter alle hans titler og plasseringer i raseringen, gruppeplasseringer og BIS plasseringer. Han var mestvinnende berner sennen hannhund i Norge hele seks ganger. Dette har ingen gjort før ham, og det skal mye til å matche den rekorden. Han rakk i sin korte karriere i veteranringen og bli Best In Show på international utstilling både i Norge og i Sverige. Ola elsket utstilling, og det merket jeg godt når han entret ringen og spesielt finaleringen - da var han virkelig på hugget! Han hadde et løpesett som var hans varemerke. Han elsket å løpe, og det har blitt maaaaange mil i skogen gjennom årene - det ga resultater.

Selvsagt skulle jeg gjerne byttet bort alle titler og seiere om det hadde gitt meg mer tid med ham, men samtidig så var jo dette Ola også da............

Selvsagt er jeg veldig klar over kritikken han fikk ringside, men jeg fortalte det aldri til Ola og han levde lykkelig uvitende om menneskers misunnelse og onde tunger! Disse menneskene har fordelen av at det kan velge å ikke ha avkom etter hans linjer.

Ja, Ola var også en god avlshund. Jeg er glad for å se at det har kommet mye bra etter ham ikke bare i Norge, men rundt om i verden. Tusen takk til dere som har forvaltet hans gener videre med omhu! I 2013 var Ola på toppen av mestvinnede lista i Norge, tett fulgt av sønner som nr. 2 og 3, barnebarn som nr.4 og igjen en sønn som nr.6. Videre er det mange nedover på listene - tisper og hannhunder - som har Ola på stamtavlen. Selvsagt har alle disse også gode mødre - Ola skal ikke få all æren alene.

Heldigvis har jeg flere avkom etter Ola selv, men ingen kan noen sinne erstatte kongen selv! Slik er det bare, og slik skal det være!

Hverdagen er det som betyr mest i mitt hundehold, og også her var Ola fantastisk. Han elsket barn, både de han kjente godt og de han tilfeldigvis møtte på sin vei. Han var til tider med meg på jobb i skolen, og mange barn har blitt kvitt sin hundefrykt takket være Ola.

De som ble kjent med Ola ikke bare som utstillingshund, fikk enda større respekt for ham og hans milde vesen. Han var like mild og god mot alle. Den eneste som vel har fått passet sitt påskrevet er Ådne - og da var det nok vel fortjent, tenker jeg. Ådne var nok til tider litt ung og dum, og viste ikke nok respekt for pappa'n sin. Man må kjenne sin plass i flokken.

Ola lærte seg tidlig å ta vare på små valper. Han var ikke mer enn to måneder da Petra og Pondus ble født, og selv om han var bare valpen var han utrolig varsom med de små. Etterhvert har det vært mange valper, og alle som en har han vært et stort forbilde for. Aldri noensinne var han uvøren eller urettferdig mot dem - selv om han til tider synes de tok for mye av min tid. Da tok han heller en av mine sko i munnen og marsjerte demonstrativt forbi oss og ut.

Det har nå gått mer enn to måneder siden Ola døde, men savnet er like stort. Ord kan ikke beskrive hvor tomt det er etter Ola! Tårene triller hver eneste dag, og det har vært mange mil i skogen hvor jeg har vært tynget av sorg! Tusen takk til alle dere som har brydd dere om Ola, og som etter beste evne har støttet meg i denne tunge tiden!

Tusen takk til dere som har gitt tilbakemeldinger vedrørende hans etterkommere - håper dere fortsetter med det! Det setter jeg stor pris på!

Gro

Ola died October 10th 2013 , a wonderful dog is gone and we will never see his like again .

At the end of the summer I started getting a feeling that not everything was as it should be. There was nothing special to put finger on, but I had a bad feeling . He had some loose stools at times , but we thought it was because we had changed his food + that he had received antibiotics because it was bacteria in the sperm sample . We were at the vet several times without result. September 16th we got an appointment with the vet again, because he had acute diarrhea. There were blood tests, urine tests, X-rays, ultrasound and removed samples of internal organs. All we could see was that the total number of protein in the blood was very low. It was concluded that the loss came via the intestine. To find out more , we had to open to take biopsy samples of all internal organs. Because of the low proteins, he had to be given intravenously proteins plus food. Biopsies were taken September 19th, and everything looked very good , apart from anything thickened bowel wall . He received cortisone , appetite was great and he was in good shape, but ...... he lost weight. Hope and despair exchanged while we were waiting for test results , and when they arrived it was not what we had hoped for. He had lymfhoma in the gut, and it was a type that supposedly is more common in cats than dogs. When it was suggested chemotherapy , so of course I agreed to this - although I have always been against this for dogs. For Ola , I was willing to do everything! He received the first treament Friday October 4 - injection. When we came back for his next treament Tuesday , October 8th we were in good spirits . He had put on 1.5 kg since Friday and had normal stools. Martine at Fredrikstad Animal Hospital and I cheered ! This time he was getting chemo directly into the bloodstream. He was now kept away from small children, avoid licking the face, feces should be removed and wash away the urine the first day. I realized that this was not sugar water! His appetite was not on top that night, but he ate some. The next day was the worse , and eventually he ate nothing of what he was offered . On Wednesday night , he splashes diarrhea and throughout the day on Thursday we realized that it could go well.

He followed close behind me all the time, and would rather just lie in my lap. I both heard and saw things that happened in his stomach . In the afternoon we drove the last trip to Fredrikstad with Ola . Martine had promised me to make the right decision for me when the time came , and now the time was.

Ola died in my lap with the mild eyes looking into mine. He did not even turn his head to look at the vet when he put the syringe on him. Ola died in the knowledge that he was loved by me and the rest of his herd.

Ola was a wonderful dog!

That he "outstanding " in the show ring confirms all his titles and positions in the breed, group placements and BIS placements . He was most winning Bernese Mountain dog in Norway six times. None has never done this before, and it takes a lot to match the record. He did in his short career in the ring veteran, also become Best In Show at international exhibitions in both Norway and Sweden. Ola loved the show, and I noticed it well when he entered the ring and especially finals - then he was really on a roll ! He had a run set that was his trademark. He loved to run, and it has been many kilometeres in the woods over the years - it gave results.

Obviously I'd like to swap out all the titles and victories if it had given me more time with him, but at the same time - this was Ola too............

Obviously , I am very aware of the criticism he got ringside, but I never told Ola and he lived happily ignorant of human envy and evil tongues! They have the advantage that they can choose not to have offsprings from his lines.

Yes, Ola was also a good breeding dog. I am glad to see that there has been a lot of good puppies after him not only in Norway but around the world. Thanks to you who has managed his genes forward wisely! In 2013 is Ola at the top of most winning list in Norway, followed by sons no.2 and no.3, grandchildren no.4 and left a son who is no.6 . Furthermore, there are many down the lists - females and males. Of course all of these have nice mothers too - Ola will not get all the credit alone.

Luckily I have offspring from Ola myself, but no one can ever replace the king! That's the way it is!

Everyday life is what matters most for me and my dogs, and here was Ola amazing too. He loved children , both those he knew well and those he accidentally met on his way. He was at times with me at work in the school, and many children have gotten rid of their dog fear thanks to Ola .

Those who were familiar with Ola not only as a show dog, got even more respect for him and his gentle disposition. He was as gentle and kind to everyone. The only one he has ever "put back on place" is his son Ådne- and then it was probably well deserved, I think. Ådne was as a youngster probably at times a little young and stupid, and did not show enough respect for his dad.

Ola learned early to take care of puppies . He was not more than two months when Petra and Pondus were born, and although he was only puppy himself, he was incredibly gentle with the little ones. Eventually, there have been many puppies, and all as he has been a great role model for. Never ever he was reckless or unfair to them - even though he sometimes seems they took too much of my time. Then he nor one of my shoes in the mouth and marched ostentatiously past us and out .

It has now been more than two months ago Ola died, but I miss him so much every day. Words can not describe how empty it is without Ola in my life! Tears every day, and there have been hours in the forest where I have been burdened with grief! Thanks to all of you who have bothered about Ola, and that to the best of ability have supported me in this difficult time!

Thank you to all who have provided feedback regarding his descendants - hope you continue with that! I appreciate that very much!

Gro

At his first international dogshow in Norway Ola ended up as BOB, BOBveteran, Best In Show veteran

&

Best In Show progeny group

(Nellyvill's Just A Flirt - Nøklebyåsen's Årets McHandsome - N's Ålga Med Å - N's Ådne)

Thanks to the judges and the supporters!

Ola entered the veteran ring for the first time at an international dog show in Sweden, and he ended up

Best In Show veteran (out of more than 40 veterans).

Judge: Nils Molin, S

Photo: Lotta Schandler, S

April 2013

Ola winning Best In Show at NBSK's national dog show in April 2012 (nearly seven years old)

Judge: Leif Ragnar Hjort

Ola 7,5 years old

see more!

March 2009

Røntgenresultat på norskfødte avkom

30 av Olas avkom er røntget for HD, og av disse er 29 fri. 30 er røntget for AA, og av disse er 26 fri. Det betyr at Ola nå oppfyller NBSKs krav for å gå videre i avl i Norge - §10.

***

X-ray results for offsprings born in Norway

30 of Ola's offsprings are x-rayed at hips, and 29 of them are clear. 30 are x-rayed at elbows, and 26 are clear. This means that Ola has good enough results for future breeding in Norway according to the club's demands for breeding §10.

 

FIN NORD INTuch

NORDV-03 KBHV-04

Zandrinas

Gibson

 

AOD 9years

Such SV-99

Zandrinas

Omar Sharif AOD 8years

NORDuch NORDV-99

Lad's Ulrik AOD 4years

Zandrinas Favour Faydie

AOD ?

 

S FINuch NORDV-03

Janipan

Lad's Electra AOD 11years

Tertzo's

Swedish Love Son of King AOD ?

FINuch NORDV-01

Alpenbach Janipan Kitty

AOD 10years

 

 

N DK INTuch

Ille Ville Isprinsesse

av

Hiselfoss

AOD 8years/

gastric rotation

 

Such

Doremis

Tabasco Birkson

AOD 11years

Birk

AOD ?

LPII

Doremis Love Me Tender

AOD 9,5years

 

Simiti's

After Eight

AOD 7years

N Such Dalaleds Darkwin

AOD 10,6years

Yasmine av Milkcreek

AOD  8 1/2 years

Første gangen jeg så Gibson og Lillemor sammen ble jeg bestemt på å beholde en hannhund i den kombinasjonen.

Jeg hadde håpet at Ola skulle få noen år med Conan som læremester i flokken, men slik gikk det dessverre ikke! Tiden får vise om denne lille pjokken kan bli en like god flokkleder som Conan - og Klumpen før ham - var!

Valper etter Ola/Puppies from Ola

Favitea's Isheena

(Denmark)

   

2012

Some pictures from the international dog show in Hamar, Norway - October 2012.

Winning Best In Show stud dog

(Nellyvill's Fifty-Fifty - Nøklebyåsen's Ådne - Nellyvill's Just A Flirt - Nellyvill's Joyride)

Ola on the move..

 

and it was good enough for winning the group and Best In Show 4!

 

2011

BIS NKK, Tromsø 2011

 

 

2010

 

2010 var nok et fabelaktig utstillingsår for Ola. Han ble som den første berner sennen i Norge mestvinnende for fjerde gang, og det på rad. Han hevdet seg utrolig bra på NKKs internationale utstillinger, og endte till slutt opp som nr.4 mestvinnende hund uansett rase med flere BIG og BIS plasseringer.

I 2007 vant Ola unghundpokalen satt opp av familien Been til Beste Unghund på NBSKs storutstilling, og sørget dermed for at vi fikk den til odel og eie. Det var Conan og Evelina som hadde napp i den fra før.

For 2010 kan Ola for tredje gang motta Min Veslefrikks ærespris. Prisen er opprettet i samarbeid med NBSK avd. Øvre Romerike og Kennel Cafrida til minne om Min Vesle-Frikk av Milkcreek som døde 17 desember 2003.

Som innehaver av prisen i 2007, 2009 og 2010 får han det nå, i følge statuttene, til odel og eie.

Vi er selvsagt  veldig stolte av hans prestasjoner i utstillingsringen, men det kan ikke måles med den fantastiske hunden han er i hverdagen. Like snill og god mot alt og alle.

2010 was yet another fabulous show year for Ola. He was the first Bernese in Norway most winning for the fourth time, and in a row. He asserted himself very well at NKK international exhibitions, and ended up as no.4 most winning dog regardless of breed with several BOG and BIS placements.

In 2007 Ola won a prize set up by family Been to Best Youngsters on NBSKs big show, and thus ensured that we got it to have. It was Conan and Evelina, who had bite in it from before.

For 2010 to Ola for a third time to receive "Min Veslefrikk honour prize". The award was created in collaboration with the Department NBSK Upper Romerike and Kennel Cafrida in memory of Min Veslefrikk av Milkcreek, who died Dec. 17, 2003.
As the holder of the award in 2007, 2009 and 2010 he is now, according to the statutes, to an inheritance.

We are obviously very proud of his achievements in the ring, but it can not be measured with the wonderful dog he is in everyday life. Just nice and kind to everyone and everything.

Ola enjoy life, February 2010

Ola with his daughter Madison av Milkcreek!

My beautiful little boy!

Ola BIR, NKK Trondheim 2009.

Dommer: Torbjørn Granheim, N   foto: Stian O.M.Hansen

 

2009

Ola avslutter et fantastisk utstillingsår 2008 på HUND2008 i Stockholm med å bli BIR for Charlotte Sandberg, S med følgende krirtikk:

Berner hane av yttersta kvalite. Underbart huvud, sund anatomi. Vâlskôtt . Visas i "tip top" kondition. Vad mer kan man ønska?

Han plasserte seg deretter som nr.2 i gruppen for dommer Benny Blid von Schedvin, S. Han ble kun slått av dverg schnauzeren MultiCH MultiV Fixus Hasta La Vista - den samme hunden som vant gruppa foran Ola på Hamar to uker tidligere.

I 2008 har Ola blitt BIR på de tre rasespesialene han deltok på (fire totalt) i Norge, han har plassert seg i gruppen, vunnet gruppe 2 og fått fleres BIS plasseringer ( 3 x Best In Show) på rasespesialer, nationale og internationale utstillinger i inn og utland. Han har - som i 2007 - blitt mestvinnende BS hann i Norge. Ola har klatret høyt opp på Bamselisten, og endte til slutt som nr.7 mestvinnende hund i Norge 2008 av alle raser. Ingen berner har gjort dette i Norge før ham. Det nærmeste er hans "onkel" CH Crazy Conan av Hiselfoss som ble nr.11 i 2003.

Men, ikke minst er han en utrolig snill og god hund som lever et helt vanlig hundeliv med turer i skog og mark. Han er lett å holde i god kondisjon - han bare løper, løper og løper når vi er ute på tur i skogen.

 

Han er fortsatt Mille's beste venn.

He is still Mille's best friend!

Ola's last show in 2008 was a great success. He ended up as BOB at DOG 2008 in Stockholm, Sweden. The judge was Charlotte Sandberg, S, and this is what she wrote about him:

BMD male of the most outstanding quality. Wonderful head, sound anathomy. Well presented, and in "tip top" condition. What else can you ask for?

Then Ola was placed as no.2 in group 2 (33entered). He was beaten of the same dog as in Hamar two weeks earlier - MultiCH MultiV Fixus Hasta La Vista (black miniature schnauzer). The judge in the group ring was Benny Blid von Schedvin, Sweden.

In 2008 Ola has been BOB at all the 3 specialities (out of 4) he entered in Norway. He has been placed in the group 2, won group 2 and also been placed in Best In Show ( 3 x Best In Show) at specialities, national and international dog shows in Norway and abroad. He is - as in 2007 - the most winning BMD male in Norway and he is also no.7 most winning dog in Norway all breeds. No other BMD has done this before. The only one which has been close to this was Ola's uncle, CH Crazy Conan av Hiselfoss, he was no.11 in 2003.

But beside of all this, Ola still is the one which enjoys life together with the crew. He loves his walks in the forest where he can run around for hours. He exersices himself, so he is always in good shape!

Ola May 2008 (foto: Jill Instone)

 

Det blir ofte fokusert på bilder fra utstillinger, mens livet består av flest hverdager - fulle av fart og spenning.

Da er vi ikke alltid like rene og velpresenterte!

BIG1 & BIS3 i Riga, Latvia 2008

 

We often focus at pictures from dogshows, but the life contains most of week-days.

They are filled with activities together with the crew, and we enjoy life!

Ola - November 2007

Ola 24mnths

Ola i Tvååker juli 2007. Beste hannhund begge dager m 2xcert, 1xCACIB, 1xBIR, 1xBIM og 1xBIG3!

*Ola in Sweeden July 2007. He was best male both days with 2xCAC, 1xCACIB, 1xBOB, 1xBOS and 1xBIG3!

 

Ola 23mnths

foto/photo: Gudrun Kjøsnes

Ola ble BIR, cert, CACIB & BIG3 på NKK's internationale utstilling i Trondheim Juni 2007

*Ola was BOB, CAC, CACIB and No.3 Best In Group at NKKs international dog show in Trondheim June 2007

Ola 18mnths

 

Ola 10 1/2 mnd gammel / Ola 10 1/2 mnths old

Ola 10 uker gammel

 

Ola 12 uker gammel

Ola 6 mnd

Ola 04.02.2006